Договір (угода) про нерозголошення (NDA)

Типовий договір про конфіденційність, захист інформації та заборону їх зловживання. Можливість завантаження у форматі PDF

Примітка: Типовий документ має загальний інформаційний характер, і при його використанні слід мати на увазі, що кожен випадок індивідуальний, а типовий договір не охоплює всіх ситуацій, які можуть виникнути на практиці.

ДОГОВІР ПРО НЕРОЗГОЛОШЕННЯ
КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

м. Дніпро

«__» __________ 2021 р.

СТОРОНИ ДОГОВОРУ

__________________, зареєстрований(-а) як фізична особа -  підприємець, що надалі іменується Сторона-1, з одного боку і

____________________________________________________, що надалі іменується Сторона-2, з іншого боку, які разом іменуються Сторони, а окремо - Сторона, уклали цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Сторонами нижче погоджено, що вся інформація, отримана Стороною-1 та/або Стороною-2 щодо одна одної в межах своїх ділових відносин та в межах цього Договору, є конфіденційною (далі "Конфіденційна інформація").

1.2. В рамках цього Договору ділові відносини виникли з приводу: _____________________________________________________________________________________________________________________

1.3. До Конфіденційної інформації належить:

1.3.1. інформація щодо балансу рахунків, відкритих у банківських/фінансових установах на території України та/або закордоном; щодо рівня доходів та витрат, наявності боргових зобов'язань та ступеня їх погашення; щодо клієнтів, споживачів та інших контрагентів; щодо конкурентів, яка не міститься у відкритих джерелах інформації; щодо типу, структури та особливості бізнес процесів, характеристик та ознак використовуваних технологій, моделей та рішень у веденні бізнесу; щодо рівня доходу, прибутків та/або успішності ведення бізнесу, вартості всіх та/або його окремих активів.

1.3.2. інформація щодо наявних прав інтелектуальної власності на торгові марки, винаходи, корисні моделі та інші об'єкти інтелектуальної власності, що належать одній із Сторін, а також інформація щодо тих об'єктів інтелектуальної інформації, які знаходяться у стані розробки/обговорення/проектування та стали відомі одній із Сторін у зв'язку з укладенням цього Договору та внаслідок ділових відносин між Сторонами.

1.3.3. інформація щодо наявних судових спорів (у будь-якій судовій інстанції та/або юрисдикції), третейських або арбітражних розглядах (як на території України, так і закордоном), виконавчих провадженнях, в яких одна із Сторін є стороною, третьою особою або учасником; щодо відкритих процедур банкрутства або ліквідації; щодо корпоративної структури бізнесу Сторони, її учасників, контролерів та бенефіціарів.

1.3.4. формули, процеси, бази даних, комп’ютерні програми та їхня документація, методики шифрування, плани створення нових продуктів та їхнього просування, методики щодо організації бізнес-процесів, організацію рекламної та маркетингової діяльності, маркетингові плани, плани розвитку продуктів, плани щодо розвитку технічної бази, бізнес-стратегії, участь у стратегічних альянсах та відносини з діловими партнерами, фінансову інформацію, дані щодо організації процесів та методик, що застосовуються, прогнози, дані про персонал, клієнтську базу, інформацію щодо розробки продуктів, їх властивостей, технічних умов, клієнтів та цільові групи, постачальників та всю документацію, матеріали та носії.

1.4. Сторони погодили, що передача Конфіденційної інформації може відбуватися в один з або в декілька способів, що зазначені далі:

1.4.1. шляхом усної передачі (включаючи, проте не обмежуючись, при фактичній (особистій) зустрічі Сторін, під час телефонної розмови, розмови в Zoom або за допомогою іншого аналогічного ресурсу);

1.4.2. шляхом фактичної передачі документальних носіїв із Конфіденційною інформацією (включаючи, проте не обмежуючись, передачу оригіналів або копій документів, фотографій, таблиць, схем, планів, ескізів, малюнків, дисків, дискет, флешок (та інших аналогічних носіїв передачі інформації));

1.4.3. шляхом пересилання будь-яких повідомлень електронною поштою, засобами факсимільного зв'язку, а також через мережу Інтернет (соціальні мережі та/або будь-які аналогічні комунікаційні месенджери) (далі "Передача").

1.5. Одна із Сторін, яка передає інформацію (далі "Власник"), що визнається конфіденційною у розумінні пункту 1.1. Договору, не зобов'язана в момент її фактичної Передачі повідомляти іншу Сторону, яка отримує таку інформацію (далі "Отримувач"), про конфіденційність отриманої інформації і про застосування до такої інформації положень цього Договору. У подальшому Отримувач не може бути звільнений від відповідальності за Розголошення (повністю або частково) отриманої інформації.

2. РОЗГОЛОШЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

2.1. Під розголошенням Конфіденційної інформації за цим Договором слід вважати одну з наступних дій (далі "Розголошення"):

2.1.1. умисні та/або недбалі та/або необережні дії Отримувача щодо розкриття Конфіденційної інформації повністю або частково третім особам (окрім, Довірених осіб, якщо такі призначені за цим Договором) шляхом використання одного або декількох способів Передачі, без отримання попереднього письмового погодження Власника на таке розголошення; та/або

2.1.2. умисні та/або недбалі та/або необережні дії Отримувача щодо розкриття Конфіденційної інформації повністю або частково третім особам (окрім, Довірених осіб, якщо такі призначені за цим Договором) шляхом використання іншого, ніж передбачено цим Договором, способу передачі та без отримання попереднього письмового погодження Власника на таке розголошення; та/або

2.1.3. умисні та/або недбалі та/або необережні дії Отримувача з публікації частини або всієї Конфіденційної Інформації в засобах масової інформації (особисто або через посередників), в мережі Інтернет (особисто або через посередників), включаючи будь-які соціальні мережі, а також надання коментарів або інтерв'ю будь-які третій особі щодо інформації, яка визнана Конфіденційною інформацією, без отримання попереднього письмового погодження Власника на таке розголошення;

2.1.4. викрадення у Отримувача третіми особами Конфіденційної інформації в будь-якому вигляді.

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

3.1. Договір укладається на наступний строк: 2 роки.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Отримувач зобов'язується:

4.1.1. захищати та не розголошувати Конфіденційну інформацію повністю або в окремій частині, що є предметом цього Договору;

4.1.2. не обговорювати, не надавати копій, не публікувати та не Розголошувати в будь-якій формі третім особам Конфіденційної Інформації, без отримання попереднього письмового погодження на таке Розголошення від Власника;

4.1.3. використовувати отриману Конфіденційну інформацію виключно в межах ділових відносин із Власником, передбаченої цим Договором;

4.1.4. негайно повідомляти Власника щодо розкриття Конфіденційної інформації компетентним державним органам та/або у випадку витребування такої інформації вказаними державними органами, а також у випадку викрадення інформації будь-якими третіми особами впродовж розумного строку, що зазначений у Договорі.

4.2. Власник зобов'язується:

4.2.1. своєчасно та в спосіб, передбачений цим Договором, повідомляти Отримувача щодо режиму конфіденційності інформації, яка передається за Договором;

4.2.2. у випадку, коли Конфіденційна Інформація була отримана Власником від третьої особи, повідомити Отримувача щодо режиму користування та збереження інформації, що передається, а також наслідків її випадкового розголошення;

4.2.3. своєчасно повідомляти Отримувача щодо факту Розголошення Конфіденційної інформації третіми особами або Власником.

4.3. Цим Власник запевняє та гарантує, що звільняє Отримувача від будь-якої відповідальності, у випадку передачі Отримувачем інформації, яка була отримана Власником від третіх осіб на підставі інших домовленостей, в тому числі договірних, і розголошення/передача якої не дозволялась (не дозволяється) Отримувачу.

4.4. Сторони зобов'язуються не використовувати Конфіденційну інформацію, щоб конкурувати між собою.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ДОГОВОРОМ

5.1. Сторони погодили перелік заходів відповідальності, що можуть бути застосовані до Отримувача у випадку вчинення дій, пов'язаних з Розголошенням Конфіденційної інформації, а саме:

5.1.1. відшкодування Отримувачем прямих збитків (документально підтверджених), які були понесені Власником у зв'язку із Розголошенням.

5.1.2. відшкодування Отримувачем упущеної вигоди, яка була понесена Власником у зв'язку із Розголошенням.

5.2. Власник має право застосовувати один із заходів відповідальності, передбачених вище.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Цей Договір набирає юридичної сили з моменту підписання.

6.2. Цей Договір складений та підлягає регулюванню та юридичному захисту відповідно до законодавства України.

6.3. Цей Договір складений в двох оригінальних примірниках для кожної зі Сторін.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Сторона-1 Сторона-2
________

Адреса: ________

 

Паспорт: ________

Ідентифікаційний номер: ________

Телефон: ________

____________ ________

 

(Підпис)

________

Адреса: ________

 

Паспорт: ________

Ідентифікаційний номер: ________

Телефон: ________

____________ ________

 

(Підпис)