Договір про надання послуг (Приклад)

Договір на виконання робіт або послуг, крім стандартних пунктів (метод оплати, крайні терміни, гарантійні зобов'язання і ін.), Повинен враховувати наступні пункти:

  • адреса монтажу (фізичну адресу об'єкта)
  • місце проведення монтажу (із зазначенням на плані кожної контрольної точки)
  • місце під складування інструменту, обладнання, і правом розпоряджатися приміщенням при проведенні робіт
  • забезпечення постійного електроживлення для електроінструменту (1500Вт - 220В), а також освітлення на території для безпечного виконання робіт
  • можливий графік робіт (час і дні тижня).

ДОГОВІР № _________

на виконання робіт

м. Дніпро                                                                                                                                               «__» ____________ 2021 р.

 

ФОП Бурмака С.С. іменоване надалі «Виконавець», в особі Бурмака Сергій Сергійович, який діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру №___________________ від __.__.20__ з однієї сторони, та _______________________________, іменоване надалі «Замовник», з другої сторони (в подальшому разом пойменовані Сторони), уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених Сторонами в цьому Договорі, Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується на свій власний ризик, власними силами та засобами,  за Технічним завданням Замовника (Додаток № 2 - «ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ______________________________________________») виконати  роботи по впровадженню системи _______________ (надалі – СИСТЕМИ), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконані роботи.

1.2. Склад СИСТЕМИ, визначений в Специфікації (Додаток № 1) до цього Договору, яка є його невід’ємною частиною.

1.3. Роботи за цим Договором виконуються на об’єкті Замовника - за адресою _________________________-, м.Дніпро.

1.4. Роботи виконуються Виконавцем з використанням своїх інструментів або інструментів замовника.

1.5. Роботи згідно з умовами цього Договору Виконавець виконує власними силами.

1.6. Ризики випадкової втрати або пошкодження обладнання, матеріалів, а також результатів Робіт переходять до Замовника з моменту (дати) їх передачі Замовнику згідно з Актом виконаних робіт.

 

2. ВАРТІСТЬ ТА ОБ’ЄМ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

2.1. Вартість Робіт за цим Договором є договірною та визначена Сторонами в Специфікації №1 (Додаток №1) до цього Договору та складає: _________ (сума прописом) грн. 00 коп., без ПДВ.

2.2. Розрахунки за договором здійснюються в наступному порядку:- попередня оплата за матеріали Виконавця, зазначені в Специфікації № 1, що складає: _________ (___________) грн. 00 коп, без ПДВ, в термін до 15 робочих днів з моменту (дати) підписання Договору;- остаточний розрахунок в розмірі 100% від загальної вартості робіт, визначеної Сторонами в Специфікації № 1, що складає: __________ (________________) грн. 00 коп., без ПДВ., здійснюється Замовником на протязі 5 (п’яти) банківських днів з моменту (дати) підписання Сторонами акту виконаних робіт за цим Договором.

2.3. Розрахунки проводяться шляхом безготівкового переводу грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, що вказується у рахунку на оплату, що надається Виконавцем.

2.4. Усі розрахунки за цим Договором проводяться у національній валюті України - гривні.

2.5. Роботи, не передбачені цим Договором, виконуються Виконавцем за погодженням обох Сторін, яке оформлюється шляхом підписання Додаткової угоди до цього Договору.

2.6. Зобов’язання Замовника по оплаті робіт за цим Договором вважається виконаним в момент списання коштів з банківського рахунку Замовника, відповідно до реквізитів, вказаних Виконавцем у рахунку або у цьому Договорі. Ризики не зарахування коштів на банківський рахунок Виконавця у випадку наявності помилки в виставленому рахунку, несе Виконавець.

 

3. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1. Термін початку виконання робіт - протягом 10 (десять) робочих днів після отримання передоплати та письмового повідомлення від Замовника про готовність приміщення для проведення монтажних та налагоджувальних робіт.

3.2. Термін виконання робіт за цим Договором - протягом 14 (чотирнадцять) робочих днів з моменту (дати) початку виконання робіт.

3.3. Виконавець має право на дострокове виконання робіт за цим Договором, при умові узгодження фактичної дати та часу з Замовником не пізніше ніж за 1 (один) робочий день до дострокового строку виконання Робіт.

3.4. Моментом закінчення виконання робіт Виконавцем по цьому Договору вважається дата підписання Сторонами відповідного акту виконаних робіт. 

 

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язаний:

4.1.1. Виконати роботи з постачання обладнання, матеріалів, монтажу, пуско-налагодження СИСТЕМИ відповідно до Додатків №№ 1, 2 до цього Договору.

4.1.2. Своєчасно та якісно виконати роботи, передбачені цим Договором і здати їх у повному обсязі Замовнику.

4.1.3. Використовувати необхідні для виконання робіт власні інструменти, а також відповідати наступним вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена чинними нормативно-правовими актами; мати матеріальні, технічні, фінансові ресурси, достатні для виконання робіт по цьому Договору, мати досвід виконання аналогічних робіт.

4.1.4. Виконавець надає гарантію на поставлене обладнання протягом 12 місяців з моменту передачі обладнання Замовнику за актом виконаних робіт

.4.1.5. За взаємною домовленістю проводить технічне обслуговування СИСТЕМИ на підставі окремого договору з технічного обслуговування.

4.2. Замовник:

4.2.1. У письмовій формі офіційно сповіщає Виконавця про готовність приміщення до проведення монтажних робіт.

4.2.2. Забезпечує фінансування робіт згідно з розділом 2 цього Договору.

4.2.3 Забезпечує доступом до всіх технічних приміщень та кімнат будівлі.

4.2.4. Надає права адміністратора представникові Виконавця для налаштування параметрів системи.

4.2.5. Забезпечує Виконавця необхідною кількістю силових розеток, автоматичних вимикачів.

4.2.6. Здійснює приймання виконаних робіт.

 

5. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ РОБІТ

5.1. Після завершення Робіт, Виконавець надає Замовнику Акт виконаних робіт, який оформляється Виконавцем протягом 5 робочих днів після фактичного завершення Робіт у повному обсязі. Завершення виконання робіт оформлюється двостороннім Актом виконаних робіт, який підписується обома Сторонами та скріплюється печатками (підписом) Сторін.

5.2. Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання від Виконавця Акту виконаних робіт за умови відсутності заперечень щодо обсягу та якості виконаних робіт приймає роботу у Виконавця та підписує наданий Виконавцем Акт виконаних робіт і в цей же строк направляє Виконавцю один підписаний примірник зазначеного Акту.

5.3. За умови наявності у Замовника заперечень щодо обсягу або якості виконаних Виконавцем робіт, Замовник зобов'язаний у строк, визначений у п.5.2 даного Договору, надати Виконавцю мотивовану письмову відмову від приймання виконаних робіт із зазначенням переліку виявлених недоліків, які необхідно усунути, та із зазначенням строків їх усунення.

5.4. Якщо Замовник не приймає у Виконавця виконані роботи і не надає мотивовану письмову відмову від приймання виконаних робіт в строк, визначений у п.5.2 цього Договору, вважається, що роботи виконані Виконавцем якісно та в повному обсязі.

5.5. При наявності мотивованої відмови Замовника від прийняття робіт, Сторонами складається двосторонній акт (дефектний акт) з переліком виявлених недоліків та дефектів та строків їх усунення.

5.6. У випадку якщо при прийманні-передачі виконаних робіт виявляться недоліки якості виконаних робіт Виконавцем, Замовник має право не приймати виконані роботи до усунення недоліків щодо якості, а також затримати оплату за неякісно виконані роботи до моменту усунення недоліків Виконавцем.

5.7. У випадку припинення робіт за цим Договором до моменту їх закінчення за вимогою Замовника, Сторонами складається акт фактично виконаних Виконавцем робіт. Відповідно до такого акту Замовник зобов'язаний оплатити усі фактично виконані Виконавцем роботи. Оплата робіт здійснюються Замовником протягом 7 (сім) банківських днів з дня підписання Сторонами такого акту.

 

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин.

6.2. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору, обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

6.3. Сторона, що не має можливості належним чином виконати свої зобов'язання за цим Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна письмово повідомити іншу Сторону про існуючі перешкоди та їх вплив на виконання зобов'язань за цим Договором в термін, що не перевищує 7 календарних днів.

6.4. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом 3 (трьох) місяців поспіль і не виявляють ознак припинення, цей Договір може бути розірваний Виконавцем або Замовником шляхом направлення письмового повідомлення про це іншій Стороні.

6.5. Існування форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено компетентним органом - Торгово-промисловою палатою України або уповноваженими регіональними торгово-промисловими палатами. Таке повідомлення не надається у разі, якщо ТПП або інший відповідний орган не мають повноважень на надання такого повідомлення, що вирішується сторонами у кожному конкретному випадку.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

7.2. За порушення строків виконання або за неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть майнову відповідальність у відповідності з чинним законодавством України.

7.3. За несвоєчасне виконання робіт за цим Договором Виконавець на письмову вимогу Замовника сплачує Замовнику неустойку в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої на момент прострочення, від суми невиконаних робіт за Договором, за кожний день прострочення.

7.4. За несвоєчасну оплату виконаних Виконавцем за цим Договором робіт Замовник на письмову вимогу Виконавця сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої на момент прострочення, від несплаченої суми, за кожний день прострочення.

7.5. За збитки, завдані третім особам, відповідає Сторона, з вини якої вони мали місце. Якщо виявиться, що такі збитки завдані з вини обох Сторін, то вони несуть солідарну відповідальність за заподіяння шкоди (заподіяння збитків) третім особам.

7.6. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від взятих обов’язків та усунення порушень, що мали місце під час дії цього Договору.

7.7. З урахуванням положень статті 259 Цивільного кодексу України, Сторони домовились про збільшення до трьох років строку позовної давності щодо стягнення штрафів, пені, відшкодування збитків та повернення надміру сплачених коштів згідно умов цього Договору.

7.8. Сторони залишають за собою право не застосовувати штрафні санкції, передбачені Сторонами в дійсному Договорі.

7.9. При розв’язанні питань не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Всі спори і розбіжності, що виникли між Сторонами в ході виконання цього Договору або в зв’язку з ним, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Всі спори за Договором, які не можуть бути вирішені Сторонами шляхом переговорів, вирішуються у господарському суді. При цьому дотримання процедури досудового врегулювання спору  є обов’язковим.

 

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання обома Сторонами та діє до _____________ року включно, але в будь-якому разі до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

9.2. Моментом (днем) підписання дійсного Договору є дата його укладення, зазначена на першій сторінці цього Договору в правому верхньому куті.

9.3. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від зобов'язань, що залишаються не виконаними, та від відповідальності за його порушення, які мали місце під час дії цього Договору.

9.4. У разі дострокового розірвання Договору Замовник оплачує Виконавцю за фактично виконані роботи та придбані в рамках цього Договору матеріали і обладнання в порядку, передбаченому цим Договором.

9.5. В разі затримки Виконавцем виконання робіт за цим Договором з власної вини більше, ніж на 30 календарних днів, Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку. В даному випадку   Сторони протягом 10 банківських днів повинні провести акти звірки виконаних робіт та наявності матеріалів і відповідно таким актам Сторони проводять взаєморозрахунки (в разі переплати - повернення незакритої суми авансу, а в разі недоплати – виконання платежу за виконані роботи). Остаточні розрахунки виконуються протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати підписання відповідного акту.

 

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Умови цього Договору можуть бути змінені чи доповнені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим укладанням Додаткової угоди. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані обома Сторонами та скріплені їх печатками (підписами).

Допускається внесення змін та доповнень до цього Договору, а також листування та обмін іншими документами щодо реалізації цього Договору шляхом використання електронних систем обміну документів або сканованих копій.

10.2. За відсутності інших домовленостей, підписання документів, включаючи додатки до цього Договору та інші, може здійснюватися шляхом надсилання (передачі) документу, підписаного однією Стороною, для підписання іншій Стороні. Надсилання (передача) документів між Сторонами цього Договору може здійснюватися будь-яким доступним способом, включаючи передачу через третіх осіб.

Факсимільні або скановані копії цього Договору, додаткових угод та Додатків до нього, письмових вимог та інших документів, які передбачені цим Договором, підписаних Сторонами, мають для Сторін юридичну силу оригіналу. Сторони зобов’язані обмінятися оригіналами даного Договору, додатковими угодами до нього та Додатками до нього протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту обміну такими копіями, але в будь-якому випадку факсимільні або скановані копії мають силу оригіналу до моменту їх заміни на оригінал.

Зазначені копії документів вважаються надісланими однією Стороною та отриманими іншою Стороною цього Договору, якщо вони були надіслані на електронну адресу, які звичайно використовувались Сторонами для обміну документами та іншими повідомленнями як до укладення цього Договору, так і під час його виконання.

Оригіналом цього Договору та Додатків і додаткових угод до нього, також вважається факсимільний примірник, скріплений печаткою однієї із Сторін за Договором.

10.3. Умови щодо предмету цього Договору, вартості робіт, умов та порядку відповідальності Сторін за неналежне виконання своїх зобов`язань, строк дії Договору є його істотними умовами.

10.4. У цьому Договорі підписано кожну сторінку представниками кожної із Сторін та поставлено печатку (підпис) на кожну сторінку обома Сторонами.

10.5. Підписавши цей Договір, представники Сторін підтверджують, що Сторони цього Договору відповідно до законодавства та установчих документів мають право укладати  цей Договір,  його  укладення  відповідає справжнім намірам Сторін, яке ґрунтується на  правильному   розумінні предмету та всіх інших умов Договору, наслідків його виконання (як юридичних, так і виконання в натурі), та свідомо бажають настання цих наслідків.

10.7. Кожна зі Сторін заявляє й гарантує іншій Стороні наступне:

- що вона має право складати та підписувати дійсний Договір та будь-які інші документи, що стосуються даного Договору, і виконувати свої зобов'язання за цим Договором;

- що підписання й виконання цього Договору Стороною не є порушенням і не суперечить ніякому закону, що до неї застосовується, розпорядженню якого-небудь органа державної влади або органа керування, а також якому-небудь контрактному зобов'язанню або обмеженню, обов'язковому для цієї Сторони.

10.8. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри, що стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

10.9. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів, своєї адреси та податкового статусу та зобов'язується в триденний термін у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

10.10. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

10.11. Правонаступник Сторони даного Договору безпосередньо приймає на себе всі права і обов`язки за цим Договором.

10.12. Усі правовідносини, що пов'язані із визначенням прав та обов'язків Сторін за цим Договором, дійсністю, виконанням та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, відступленням права вимоги та переведенням боргу у зв'язку із цим Договором, регулюються цим Договором, а також звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.13. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно а умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками (підписами).

10.14. Даний Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін шляхом укладання Сторонами додаткової угоди.

10.15. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов даного Договору та не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

10.16. На момент укладення цього Договору Виконавець є платником податку на прибуток  на загальній системі оподаткування (5%) та не є платником ПДВ.

10.17. Своїм підписом під цим Договором кожна зі Сторін Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає іншій Стороні однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку (в тому числі збір, використання та зберігання) персональних даних (даних керівників та інших робітників) у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Договорі, Додатках до нього, додаткових угодах до нього, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також підтверджує, що отримала повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних контрагента. Сторони зобов'язуються не передавати персональні дані Сторін за цим договором третім особам за виключенням випадків, передбачених діючим законодавством України. Сторони не будуть вимагати в подальшому виключення з бази даних кожної Сторони своїх персональних даних, які викладені в цьому договорі. Сторони підтверджують, що особи, які визначені в преамбулі договору, персональні дані яких будуть використовуватися у зв’язку з виконанням даного договору, ознайомлені з правами та обов’язками, які визначені Законом України «Про  захист персональних даних».

10.18. Даний Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох оригінальних  примірниках, які мають однакову юридичну силу - по одному для кожної із Сторін.

10.19. Найменування розділів цього Договору включені до його тексту виключно з міркувань зручності, жоден з них не має переважного значення перед іншими і не може впливати на визначення змісту або тлумачення будь-яких інших положень Договору без взаємозв'язку з ними. Визнання будь-якого положення цього Договору недійсним не тягне за собою недійсність інших його положень (умов). Недійсне положення замінюється іншим положенням, що є допус­тимим в правовому відношенні та близьким за змістом до заміненого.

10.20. Сторони надають свою згоду і не заперечують проти використання своїх персональних даних у всіх документах, що стосуються цього договору. Сторони зобов'язуються не передавати персональні дані Сторін за цим договором третім особам за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України. Сторони не будуть вимагати в подальшому виключення з бази даних кожної Сторони своїх персональних даних, які викладені в цьому договорі.

10.27. Невід’ємними додатками цього Договору є:

- Додаток №1 – Специфікація № 1;- Додаток №2 - «Технічне завдання ____________»;

 

11. КОНФІДЕНЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

11.1. Сторони зобов'язуються не розголошувати таємницю комерційної і виробничої діяльності одна одної та будь-яку іншу конфіденційну інформацію, отриману від одна одної у зв'язку з виконанням цього Договору. До комерційної таємниці відноситься будь-яка інформація, яка:

11.1.1. при повідомленні була явним чином охарактеризована як така, що представляє комерційну таємницю Виконавця або Замовника;

11.1.2. не є загальнодоступною;

11.1.3. представляє комерційний інтерес або дає конкретні переваги третім особам, а також включаючи інформацію про фінансове положення Виконавця або Замовника.

11.1.4. стосується діяльності будь-якої із Сторін, в тому числі щодо виробництва, технології, збуту, фінансів, структури, керування, інших   питань   діяльності   Сторін, а також умов і порядку виконання Договору.

11.2. Зазначена в цьому розділі інформація вважається конфіденційною і не підлягає розголошуванню або передачі третім особам як в період дії цього договору, так і впродовж трьох років після його розірванні.

11.3. Інші умови конфіденційності можуть бути встановлені на вимогу будь-якої із сторін.

11.4. Конфіденційність є істотним пунктом договору. Недотримання конфіденційності з настанням небажаних наслідків викликає припинення дії договору і відшкодування збитків відповідно до чинного цивільного і кримінального законодавства про комерційну таємницю.

11.5. Передача Стороною третім особам відомостей, що складають комерційну  таємницю,  дозволяється тільки з письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків, коли вимогу про їхнє надання обґрунтовано законодавством.

 

  1. Юридичні адреси, реквізити ТА ПІДПИСИ СТОРІН:
Виконавець:

ФОП Бурмака Сергій Сергійович

м. Дніпро, __________________

ІПН ______________

Витяг з Реєстру платників єдиного податку

№ ___________

IBAN № UA__________________________

МФО

тел.

 

ПІДПИСИ 

 

 

_____________________________/С.С. Бурмака/

 

Замовник:

_______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

СТОРІН:

 

 

________________________/____________/